Coaching

Co to jest coaching?

XXI wiek przyniósł ze sobą duże zmiany w postrzeganiu samorozwoju i jego wartości zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Dziś zdecydowanie więcej mówi się o konieczności inwestowania w swoje kompetencje. Nie dziwi więc fakt coraz większego zainteresowania podnoszeniem własnych umiejętności i samodoskonaleniem pod okiem profesjonalnego trenera. To właśnie istota coachingu, który szybko stał się nie tylko odkryciem, ale i fenomenem na miarę nowego stulecia. W jakimś sensie można powiedzieć, że obecnie istnieje moda na coaching.

Krótka historia coachingu

Coaching przywędrował do Polski ze Stanów Zjednoczonych i wywodzi się z różnych dyscyplin sportowych. Początkowo terminem „coach” określano po prostu trenera drużyny. On to właśnie swoją charyzmą i przekazywanymi wskazówkami budował sukces zespołu, opierając się na odkrywaniu potencjału i indywidualnych predyspozycji poszczególnych zawodników. Szybko odkryto, że techniki te sprawdzają się również w innych sferach, gdzie osiągniecie wyznaczonych celów przez pojedynczych członków jest drogą do zwycięstwa całej grupy. Już końcem ubiegłego wieku coaching ewaluował na inne dziedziny życia, by współcześnie święcić prawdziwe tryumfy w życiu osobistym i w szeroko pojętym biznesie.

Definicja coachingu – czym jest i do czego dąży?

Coaching to prosta, a zarazem przynosząca olbrzymie efekty technika rozwoju zarówno osobistego, jak i zawodowego. Dąży on do osiągnięcia ściśle określonych celów, takich jak np. poprawienie efektywności pracy, podniesienie kompetencji biznesowych, uczenie się racjonalnego zarządzania czasem i finansami, odkrycie osobistych talentów czy wyrabianie odpowiednich nawyków w trosce o zdrowie i codzienne funkcjonowanie. A wszystko to w oparciu o współpracę pomiędzy klientem i trenerem personalnym, będącym swego rodzaju drogowskazem na drodze do sukcesu. Aby zrealizować wyznaczone cele, relacja ta powinna opierać się na szczególnym rodzaju więzi. U jej podstaw leży pełne zaufanie do kompetencji coacha i jego wiara w możliwości klienta.

Trener personalny – drogowskaz do sukcesu

Współcześnie mówi się o dwóch głównych zadaniach, które musi realizować coach, by w pełni towarzyszyć klientowi w drodze do jego samorealizacji. Pierwszym z nich jest budowanie umiejętności, które mogą być wykorzystane podczas realizacji różnego rodzaju wyzwań. Drugim, znacznie trudniejszym, jest z kolei dotarcie do świadomości klienta i wydobycie z niej ukrytych głęboko zdolności oraz uwolnienie jego potencjału. Trener personalny odkrywa pozytywne cechy podopiecznego, uwidacznia jego talenty i uczy, jak wykorzystać je w realizacji powierzonych zadań. Drogą pozytywnego wsparcia i rozmowy, buduje poczucie pewności, daje motywację do walki z trudnościami i pokazuje jak osiągnąć zamierzony cel, wykorzystując drzemiący w każdym człowieku potencjał. Coach jest swoistym drogowskazem na wspólnej drodze. Nie daje on gotowych rozwiązań, ale wskazuje odpowiedni kierunek i towarzyszy w podążaniu we właściwym kierunku.

Rodzaje coachingu

Istnieje wiele rodzajów coachingu, podobnie jak sporo jest obszarów, do których może się on odnosić. Najprościej podzielić go na indywidualny (skierowany na pojedynczą jednostkę) oraz grupowy, odnoszący się do całego zespołu. Dodatkowo wyróżniamy również:

  • coaching życiowy, czyli tzw. life coaching, dotyczący wielu sfer życia rodzinnego i pozwalający poradzić sobie z problemami i wyzwaniami dnia codziennego oraz ze znalezieniem równowagi między pracą i rodziną,
  • coaching kariery – nastawiony na rozwój zawodowy jednostki,
  • coaching zdrowia – skupiony na budowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych i wyeliminowaniu destrukcyjnych przekonań, dotyczących diety i stylu życia,
  • coaching medyczny – obejmujący pracę z personelem medycznym i jego pacjentami,
  • coaching menadżerski – zajmujący się wspieraniem kadry menadżerskiej w zakresie jej umiejętności i kompetencji,
  • biznes coaching – związany z aktywnością zawodową.

Coaching w biznesie – kariera na miarę możliwości

Coaching w biznesie wiąże się przede wszystkim z pracą zawodową i jej przebiegiem. Ma on na celu podniesienie efektywności pracowników, ich sukcesywny rozwój oraz pobudzenie kreatywności, warunkującej odniesienie sukcesu i pełną realizację zadań. Spotkania z coachem zawodowym budują pewność siebie, wydobywają ukryty potencjał, przywracają wiarę we własne możliwości i inspirują do rozwijania kariery. Trener personalny ma w biznesie naprawdę szerokie spektrum możliwości. Podjęcie działań coachingowych przynosi wymierne rezultaty zarówno poszczególnym pracownikom, jak i w konsekwencji również całemu przedsiębiorstwu. Kreatywne rozwiązywanie problemów, umiejętność wyciągania konstruktywnych wniosków i zwiększenie świadomości własnego potencjału znacząco wpływa na poprawę jakości pracy i stanowi wykładnię jej sukcesu. A do tego przecież zmierzają wszelkie działania coachingowe. Wystarczy dodać jeszcze przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, o którym zaczyna się mówić coraz głośniej, by poznać główne przyczyny triumfu i wzrostu zaufania społeczeństwa do trenerów personalnych, działających nie tylko w biznesie, ale i w innych sferach życia.

Coaching vs mentoring – podstawowe różnice

Zarówno coaching, jak i mentoring są metodami stosowanymi w biznesie, by wspomóc rozwój osobisty pracowników i przyczynić się do ich lepszego poznawania siebie i swoich możliwości, które następnie można wykorzystać w kreatywnym rozwiązywaniu powierzonych zadań. Pomiędzy mentorem, a coachem zachodzi jednak istotna różnica. Pierwszy z nich jest bowiem ekspertem w swojej dziedzinie, który daje rady i sam w sobie może stanowić przykład do naśladowania. Coach natomiast nie wskazuje gotowych rozwiązań, nie doradza i nie uczy. Stanowi on jednak solidne wsparcie dla klienta, będąc zarazem źródłem motywacji do podjęcia efektywnych działań.

Celem mentoringu jest przekazanie informacji przez osobę bardziej doświadczoną i posiadającą odpowiednie kompetencje w danym zakresie. Jego istotę stanowi już sam proces rozwoju. Mentor proponuje gotowe rozwiązania, wyznacza zadania i opiekuje się swoim klientem znacznie dłużej, niż coach, który działa krótkotrwale, ale za to bardzo intensywnie. W coachingu głównym celem będzie natomiast rozwój potencjału, zmierzający do realizacji wyznaczonych celów, a nie przekazywanie gotowej wiedzy, jak zamierzony sukces osiągnąć.

Coaching coraz częściej wykorzystywany jest zarówno w biznesie, jak i w różnych sferach życia osobistego. Nie jest to forma terapii, ale proces, nastawiony na poprawę teraźniejszości i budowanie lepszej przyszłości. Wszystko to sprawia, że zaufanie do trenerów personalnych sukcesywnie wzrasta, a ich praca przynosi wymierne rezultaty w postaci całego grona zadowolonych klientów.